Instructors

OpenMat is proud to offer world-class instruction taught by highly trained, fun and caring instructors.

prof. elliott bayev

Brazilian Jiu-Jitsu / BIO

Prof. Val Ostanov

Brazilian jiu-jitsu & Wrestling / BIO

Coach Taro Kurita

Brazilian jiu-jitsu & Personal Training

Coach Carlos Quiñonez

Brazilian jiu-jitsu

Coach Trevor Johnston

Brazilian jiu-jitsu

Coach Denis Beenen

Brazilian jiu-jitsu

Coach Mike Fung

Brazilian jiu-jitsu

Coach JP Bui

Brazilian jiu-jitsu

Coach Dan Davis

Coach Prince Bani

Muay Thai and Brazilian Jiu Jitsu

Coach Oliver Davis

Muay Thai

Coach Ondrej Blazek

Muay Thai and Brazilian Jiu Jitsu

Coach Alec Nickalls

Coach Rodrigo Goncales

Coach Moe Sivagnanasunderam